Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, Hłudno 89, 36-245 Nozdrzec.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie jest Pani Renata Szpiech, e-mail: rodo.gzeas@onet.pl, tel. 13 4398020 w. 43
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją ustawowych zadań szkoły na podstawie art. 6 1 pkt a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1985) oraz ustaw szczegółowych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji ustawowych zadań szkoły oraz do wygaśnięcia obowiązku archiwizacji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.