LogoLogo

Ochrona danych osobowych

25 maja 2018

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nozdrzcu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nozdrzcu jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 43 98 020 wew. 41

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) w tym programy rządowe i gminne strategie, ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2017 r. Nr 1952 z późn. zm.), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 180),ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach i niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.),  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. 2015 r. 821), ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn.  zm.),ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 października  1998 r. o systemie ubezpieczenia społecznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851), ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Wytworzył Admin
Data wytworzenia 25 maja 2018
Opublikował w BIP Admin
Data opublikowania 25 maja 2018
Data ostatniej aktualizacji 25 maja 2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Admin 2018-05-25 14:35:58 Zobacz
Admin 2018-05-25 14:34:49 Zobacz
Wytworzył Admin
Data wytworzenia 25 maja 2018
Opublikował w BIP Admin
Data opublikowania 25 maja 2018
Data ostatniej aktualizacji 25 maja 2018
Liczba wyświetleń